013 590 71 29

Wet- & regelgeving brandblusmiddelen

In de projecteringsnorm NEN 4001:2006 staan eenduidige richtlijnen voor het bepalen van het aantal, het type en de locaties van blusmiddelen. Sinds deze norm, is er een einde gekomen aan de vele tegenstrijdige adviezen die instanties, ieder vanuit hun eigen oogpunt, vaak afgaven.

Als gecertificeerd bedrijf toetst LBB uw (brand)veiligheid aan de NEN 4001 en adviseert u hierin. Desgewenst kan één van onze projecteringsdeskundigen een volledige projectering volgens de NEN 4001 voor u verzorgen.

Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een aantal criteria:

  • Gebouwen worden ingedeeld in zones op basis van activiteiten, brandrisico en toegankelijkheid.
  • Per zone wordt een adequate basisbeveiliging bepaald.
  • Daarnaast wordt bij specifieke brandrisico’s (serverruimte, lascabine, elektrische schakelkast, opslag brandbare stoffen, etc.) aanvullende beveiliging aangebracht.
  • Blustoestellen met CO2 worden voortaan als aanvullende beveiliging of bij kleine B-klasse brandrisico’s ingezet.
  • De locaties van blusmiddelen worden duidelijk gemarkeerd door pictogrammen (NEN 3011).

Brandveiligheid in het Bouwbesluit 2012

Landelijke, eenduidige richtlijnen. Doelstelling van het nieuwe Bouwbesluit 2012 is een vermindering van regeldruk. Om dat te bereiken zijn Bouwbesluit 2003 en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken 2010 (gebruiksbesluit) geïntegreerd tot één algemene maatregel van bestuur (amvb). Daarmee zijn de voorschriften voor het bouwen en het brandveilig gebruiken van bouwwerken in één besluit gevat. U bent als gebruiker/eigenaar van het gebouw primair verantwoordelijk dat aan de eisen van het bouwbesluit wordt voldaan. Zelfs zonder dat de gemeente of brandweer u daar eerst op heeft gewezen.

Brandverzekering

Verzekeringen kunnen aanvullende voorwaarden stellen voor bijvoorbeeld brandmelders en brandblusmiddelen. Mogelijkerwijs ook voor controle van brandblussers. Het is aan te raden de polis van uw verzekering hier goed op na te lezen. Sommige brandverzekeringen bieden overigens korting op controle van brandblussers of het kopen van een nieuwe brandblusser. U kunt het altijd eens navragen bij uw verzekering of het nakijken op hun website.

© LBB Lavrijsen BrandBeveiliging All rights reserved