Algemene voorwaarden

pdf-icon
Download hier de Algemene Voorwaarden in PDF-formaat.

Artikel 1:             Definities

 1. Derden: Een ander dan Opdrachtgever en LBB.
 2. Hulppersonen:  een ieder die bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingeschakeld.
 3. LBB: Lavrijsen BrandBeveiliging, opdrachtnemer.
 4. Opdracht: Het totaal van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen.
 5. Opdrachtgever: De partij die LBB de Opdracht geeft om de Brandbeveiliging of delen daarvan te installeren of te controleren.
 6. Overeenkomst: de Overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden.
 7. Partijen: Opdrachtgever en LBB

Artikel 2:             Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen  van LBB met  Opdrachtgever, ook voor zover de voorwaarden de verhouding tussen Partijen na de Overeenkomst regelen, tenzij Partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 2. Alvorens de Overeenkomst gesloten wordt, worden de algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van de algemene voorwaarden in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie te zijn.
 5. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie.
 6. Indien LBB niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat LBB in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3:             Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van LBB zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend indien het product in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Afbeeldingen en verdere gegevens in catalogi, technische documentatie, alsmede de van een aanbieding deel uitmakende documenten zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van LBB.
 3. LBB kan niet gehouden worden aan zijn offertes of aanbiedingen indien duidelijk is dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. LBB is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van de Opdracht in rekening te brengen, mits hij de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 6. Aanpassingen aan de offertes en aanbiedingen kunnen alleen plaatsvinden indien beide partijen hierover overeenstemming bereiken.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht LBB niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4:             Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst  tussen LBB en de Opdrachtgever komt tot stand door het accepteren van de offerte of aanbieding.
 2. De Overeenkomst tussen LBB en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 3. LBB zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. LBB heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Indien door LBB ingeschakelde Derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5:             Opdracht

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LBB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan LBB worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LBB zijn verstrekt, heeft LBB het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan LBB ter beschikking heeft gesteld. LBB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat LBB is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. De Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat deze levering, werkzaamheden en voorzieningen naar de eis van het werk zo tijdig, voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden, zijn verricht, dat de werkzaamheden van het door LBB aangenomen werk geen vertraging ondervindt, waarbij onder andere gedacht wordt aan:
  1. Verplaatsen van materialen;
  2. Bestratings-, stukadoors-, schilderswerken;
  3. Ter beschikking stellen van materialen;
  4. Ter beschikking stellen van de benodigde informatie;
  5. Onderdelen in goede staat te brengen;
  6. Het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van LBB onder condities die voldoen aan wettelijke veiligheidseisen en andere voorschriften;
  7. Ervoor zorgen dat LBB tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen, zoals vergunningen en ontheffingen.
 4. LBB is bevoegd werk onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten.

Artikel 6:             Wijziging Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan LBB een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 3. Indien LBB met de Opdrachtgever, die handelt in de hoedanigheid van bedrijf of beroep, een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is LBB niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 4. Indien de Opdrachtgever niet handelt in de hoedanigheid van bedrijf of beroep, en een prijsstijging ander dan als  gevolg van een wijziging van de Overeenkomst optreedt, dan  kan de Opdrachtgever de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij LBB:
  1. alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren;
  2. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op LBB rustende verplichting ingevolge de wet;
  3. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 5. Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan die niet te wijten zijn aan LBB en LBB Opdrachtgever daarop heeft gewezen, heeft LBB het recht die kostenverhogingen als meerwerk in rekening te brengen.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door LBB, zal LBB in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan Derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 7:             Levering

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 2. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever LBB derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. LBB dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 8:             Betaling

 1. LBB is gerechtigd na het sluiten van de Overeenkomst om zekerheid te verlangen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen.
 2. LBB is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren, indien de afzonderlijke fase zelfstandige waarden hebben.
 3. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan LBB de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. LBB hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.
 5. Indien de betaling van een voorschot niet tijdig is verricht, verkeert de Opdrachtgever in verzuim en is LBB bevoegd het werk en de werkzaamheden op te schorten, onverminderd de hem verder toekomende rechten.
 6. Nadat de Opdrachtgever in verzuim is gekomen, is LBB bevoegd zonder
  nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde
  bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening
  van de Opdrachtgever.
 7. Een door de Opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering
  op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare
  rekeningen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.

Artikel 9:             Ontbinding

 1. LBB is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling op te schorten of te ontbinden indien:
  1. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. na het sluiten van de Overeenkomst een gegronde reden is ontstaan om te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet na zal komen
  3. de Opdrachtgever de is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze uitblijft of onvoldoende is;
  4. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
  5. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
  6. in de nakoming van de verplichtingen is tekort geschoten of dat bij LBB gegronde vrees bestaat dat dit gaat gebeuren.
 2. Ontbinding geschiedt door een schriftelijke mededeling zonder dat LBB is gehouden tot enige schadevergoeding, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LBB op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien LBB de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. Wanneer LBB overgaat tot ontbinden van de Overeenkomst, is LBB niet gehouden tot vergoeden van schade of kosten die daaruit zijn ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel  10:          Onderhoudswerkzaamheden

 1. LBB kan met Opdrachtgever een onderhoudsovereenkomst overeenkomen. Tenzij schriftelijk niet anders overeen gekomen, valt niet onder het onderhoudscontract:
  1. Het verrichten van werkzaamheden, die het gevolg zijn van toevallige, moedwillige beschadigingen of onoordeelkundig gebruik aan de zijde van de Opdrachtgever of andere dan LBB;
  2. Het verrichten van werkzaamheden die een gevolg zijn van wijziging en/of uitbreiding van overheidsvoorschriften.
 2. Opdrachtgever gaat met het aangaan van het onderhoudscontract de verplichting aan om:
  1. LBB onmiddellijk in kennis te stellen, wanneer zich een abnormaal verschijnsel aan de installatie(s) voordoet;
  2. LBB ongehinderd toegang te verschaffen tot de installatie(s);
  3. De installatie(s) te gebruiken of te laten gebruiken volgens de voorschreven regels door onder andere de overheid en de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing;
  4. LBB onmiddellijk in kennis te stellen, wanneer een aan haar gemelde storing reeds is opgelost zonder tussenkomst van een servicemonteur. Bij het niet tijdig doorgeven is LBB gerechtigd de hierdoor veroorzaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Opdrachtgever is zonder toestemming van LBB niet bevoegd zelf werkzaamheden aan de installaties te verrichten of te laten verrichten.
 4. Eventuele onderhoudskosten die buiten werkuren van LBB worden verricht, zullen door worden berekend aan Opdrachtgever.

Artikel 11:          Klachten         

 1. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de klachttermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen aan de oplevering niet in de weg staan.
 2. Opdrachtgever dient zichtbare gebreken na de oplevering binnen 15 werkdagen mede te delen aan LBB.
 3. Opdrachtgever dient onzichtbare klachten binnen 30 werkdagen na oplevering mede te delen aan LBB.
 4. Na de klachttermijn aanvaart LBB geen aansprakelijkheid meer voor eventuele gebreken.
 5. Indien de klacht gegrond is, zal LBB de werkzaamheden nog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden. In dat geval zal een gepaste schadevergoeding tussen LBB en de Opdrachtgever overeengekomen worden.

Artikel  12:          Overmacht

 1. LBB is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Deze verhinderingen worden in deze algemene voorwaarden als overmacht beschouwd.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LBB  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LBB  niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt begrepen: Werkstakingen in het bedrijf van LBB of van Derden waar LBB afhankelijk van is daaronder begrepen, files of brand. LBB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat LBB zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. LBB kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover LBB ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LBB gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13:          Aansprakelijkheid

 1. LBB, haar werknemers en/of betreffende de door haar ingeschakelde hulppersonen, zijn slechts aansprakelijk voor de schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.
 2. LBB, haar werknemers en/of betreffende de door haar ingeschakelde hulppersonen, zijn slechts aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LBB, haar werknemers en/of betreffende de door haar ingeschakelde hulppersonen, aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan LBB, haar werknemers en/of betreffende de door haar ingeschakelde hulppersonen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. LBB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Mocht vast komen te staan dat LBB, haar werknemers en/of betreffende de door haar ingeschakelde hulppersonen aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het tweemaal het factuur bedrag of het maximum wat door de verzekering wordt uitgekeerd.
 4. LBB, haar werknemers en/of betreffende de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade door ongeoorloofd gebruik, normale slijtage, wijzigingen door Derden aan het geleverde of werkzaamheden en fouten voortvloeiende uit verkeerd aangeleverd materiaal. Ook is LBB, haar werknemers en/of betreffende de door haar ingeschakelde hulppersonen, niet aansprakelijk voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voorzover Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan;

Artikel  14:          Eigendomsvoorbehoud

LBB blijft de eigenaar van alle zaken, inclusief materialen en onderdelen die bij het uitvoeren van de Opdracht worden geleverd dan wel gemonteerd, zolang de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de Opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Artikel  15:          Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart LBB, haar werknemers en/of betreffende de door haar ingeschakelde hulppersonen,  voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan LBB, haar werknemers en/of betreffende de door haar ingeschakelde hulppersonen toerekenbaar is. Indien LBB, haar werknemers en/of betreffende de door haar ingeschakelde hulppersonen uit dien hoofde door Derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden LBB, haar werknemers en/of betreffende de door haar ingeschakelde hulppersonen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is LBB, haar werknemers en/of betreffende de door haar ingeschakelde hulppersonen zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van LBB en Derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 16:          Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst met LBB is Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank te
Breda.

Comments are closed